Start
a
Login
Email:

Wachtwoord:


Wachtwoord kwijt?
Login verkrijgen
a
Wij zijn ook
AlescoService.nl
Verkoop en onderhoud van
Alesco
Apparatuur en Assecoires

FaipService.nl
Verkoop en onderhoud van
Faip
Apparatuur en Assecoires

BalcoService.nl
Verkoop en onderhoud van
Balco
Apparatuur en Assecoires

Christian
Facilities.nl

Verkoop en Verhuur van
Geluid- en Belichtings-Installaties

Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden van Alesco-Service.nl
Gevestigd: de Karekiet 32 te Vriezenveen. Geregistreerd KVK 06083741

 1. Alle door verkoper gedane betalingen of transacties geschieden op onderstaande voorwaarden. Afnemers worden geacht door bestellingen en/of ontvangst van met de onderhavige voorwaarden te hebben ingestemd.
  Afwijkende algemene of bijzondere bepalingen van kopers/huurders of van derden zijn voor verkoper slechts bindend indien deze schriftelijk zijn en overeengekomen. Zodanige afwijkende bedingen gelden uitsluitend voor de transacties waarop zij betrekking hebben.
 2. Offertes van de verkoper zijn vrijblijvend, tenzij anders bedongen.
  Gegevens in drukwerken vermeld binden de verkoper niet en kunnen zonder voorafgaand bericht aan wijzigingen onderhevig zijn.
  Orders via onze vertegenwoordigers opgegeven, worden zonder tegenbericht binnen drie dagen geaccepteerd.
 3. Levertijden en reparatie en/of installatieduur worden slechts bij benadering opgegeven.
  Overschrijding van de in dit artikel genoemde termijnen geeft aan de zijde van de koper in beginsel geen recht op annulering der overeenkomst.
 4. In gevallen van overmacht wordt de uitvoering van de bestelling opgeschort totdat de overmachtsituatie beëindigd is, tenzij een der partijen na 60 dagen na het zich voordoen van een dergelijke situatie, schriftelijk aan de andere partij bericht de bestelling, voor zover niet uitgevoerd, te annuleren.
  Onder overmacht wordt o.a. verstaan: ziekte van personeel, bedrijfsstoornis, materiaalfouten, gebrek aan grondstoffen, niet leveren door derden om welke reden dan ook, transportmoeilijkheden, staking, etc., ook indien deze evenementen zich voordoen bij de fabrikant bij wie onzerzijds een bestelling in verband met de ons opgegeven order is geplaatst.
 5. Garantie voor geleverde goederen en/of verrichte diensten strekt zich niet verder uit in het algemeen dan tot gratis leveren van nieuwe onderdelen. Voor goederen waar fabrieksgarantie van toepassing is gelden uitsluitend en alleen de garantievoorwaarden van die betreffende fabriek zonder dat verder verhaal op verkoper mogelijk is.
  De door verkoper geleverde goederen, waarop garantie van toepassing is, met uitzondering van de fabrieksgarantie kunnen desgewenst door de verkoper worden teruggenomen en door nieuwe worden vervangen, terwijl het reeds betaalde met de nieuw geleverde goederen kan worden verrekend.
  Elke aanspraak op garantie vervalt, indien derden zonder schriftelijke toestemming van de verkoper aan de geleverde goederen reparaties of werkzaamheden verrichten of hebben verricht.
 6. Verkoper is in beginsel niet gehouden geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een koper/huurder te vergoeden, zulks afhankelijk van de aard van de schuldvraag.
 7. Reclames, zowel op levering van goederen, verrichte diensten en reparatie op geleverde installaties alsmede op factuurbedragen dienen binnen 8 dagen na ontvangst der goederen respectievelijk de betreffende rekening schriftelijk van de feiten waarop de reclame betrekking heeft. Koper/huurder mag slechts dat financiële gedeelte onder zich houden wat in verhouding staat tot de klacht/reclame.
  Indien verkoper van mening is dat een klacht terecht is ingediend heeft hij het recht een in onderling overleg te bepalen schadeloosstelling uit te keren dan wel tot vervanging of herstel van de geleverde goederen over te gaan.
 8. Prijsopgaven worden steeds vrijblijvend gedaan op basis van de op dat moment der koop en/of opdracht geldende prijzen.
  Indien zich na datum van de offerte prijsverhogingen mochten voordoen tengevolge van verhoging van rechten, accijnzen, fabrieksprijzen, arbeidslonen, wijzigingen in de valuta is verkoper gerechtigd die verhogingen door te berekenen aan de koper/huurder, doch heeft de koper/huurder het recht voor zover de overeenkomst niet is uitgevoerd, deze te annuleren.
 9. De vorderingen van de verkoper dienen te worden beschouwd als brengschulden van de verkoper. Betaling dient, tenzij anders overeengekomen, contant te geschieden bij het afleveren der goederen respectievelijk na her verrichten der diensten zonder dat enig beroep op korting of compensatie mogelijk is, en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
  Indien de vordering van de verkoper niet contant of krachtens de gesloten overeenkomst wordt betaald, heeft de verkoper het recht zijn vordering te verhogen met een rente van 1,5 % per maand, waarbij een gedeelte van de maand voor een hele wordt geteld, ingaande 14 dagen na factuurdatum of de overeengekomen betalingsdatum.
  Indien de koper/huurder na sommatie tot betaling in gebreke blijft is de verkoper tevens gerechtigd zijn vordering te verhogen met de buitengerechtelijke incassokosten en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van verkopers raadsman.
  De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van het bedrag der vordering.
 10. Zonder volledige betaling zal koper nimmer het eigendom verkrijgen van de door verkoper aan hem geleverde goederen, verrichte reparaties of opgeleverde installaties doch blijven de door verkoper aan hem geleverde goederen, verrichte reparaties of opgeleverde installaties voor rekening en risico van de koper eigendom van de verkoper.
 11. Indien een opdrachtgever om welke reden ook of door welke oorzaak ook handelt in strijd met één der bepalingen van deze voorwaarden, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, komt te overlijden, een regeling met zijn crediteuren treft of daartoe gedwongen wordt, is de verkoper gerechtigd de geleverde goederen terug te vorderen, ongeacht waar ze zich bevinden en zonder dat de koper enige aanspraak kan maken op schadevergoeding.